Open menu

header

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดพิธีโดย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลัก และมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S 8699954

S 8699956

S 8699957

S 8699958

S 8699959

S 8699960

S 8699961

S 8699962

S 8699963

S 8699965

S 8699967

S 8699968

S 8699969

S 8699970

Open menu