Open menu

header

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 : นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ,นางบุษกร ปราบณศักดิ์ กรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา และคณะฯ ประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

Open menu