Open menu

header

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วย นายสุทักษ์  จิระรัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะฯ ให้การต้อนรับ และร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในโครงการ Seafood Academy มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตจากวัตถุดิบอาหารทะเล และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอาหารทะเล สัตว์น้ำ ที่ได้มาตรฐานคุณภาพแก่อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป2.เพื่อส่งเสริมบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือ Young start-up และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการจะมีทักษะอาชีพการทำอาหารเมนูวัตถุดิบจากสัตว์น้ำ3.เพื่อพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น ในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและความต้องการมีอาชีพเชฟ สามารถทำอาหารเมนูจากวัตถุดิบจากสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและมีคุณภาพ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.

IMG 8090

IMG 8098

IMG 8041

IMG 8022

IMG 8049

IMG 7990

IMG 8119

Open menu