Open menu

header

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง และคณะฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างองค์การสะพานปลา และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีรองศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมลงนามในพิธีฯ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ทางด้านงานวิชาการในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเครือข่ายชาวประมง นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการสร้างเครือข่ายประกอบอาชีพแปรรูปสัตว์น้ำภายใต้โครงการ Seafood Academy เพื่อประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน อาศัยศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ รวมถึงการแลกเปลี่ยน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1

2

5

7

8

Open menu