Open menu

header

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายจุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา และคณะฯ เข้าพบ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง และหารือถึงความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลา และกรมประมง ในประเด็น การส่งเสริมประมงพื้นบ้าน ,มาตารฐานด้านสุขอนามัย ,การตรวจสอบย้อนกลับ ,กฎหมายของกรมประมง ,การปะชุมนานาชาติในระดับอาเซียน และประมงธงเขียว ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Open menu