Open menu

header

ประธานกรรมการ

01

     นายประยูร ดำรงชิตานนท์

ประธานกรรมการ

ประวัติและผลงาน

กรรมการ

02

     นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

กรรมการ

ประวัติและผลงาน

 

03

     นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

01

     นางบุษกร ปราบณศักดิ์ 

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

05

     นายภัทระ คำพิทักษ์ 

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

06

     นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

07

     นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ 

กรรมการ 

ประวัติและผลงาน

 

 

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของ อสป.

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการองค์การสะพานปลา

Open menu