การดำเนินงาน2019-02-13T10:43:19+00:00

การดำเนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ  –  ท่าเทียบเรือประมงใหม่(ท่าสะอ้าน) ความยาว 190 เมตรให้บริการการขนถ่ายสัตว์น้ำบริโภค และท่าเทียบเรือความยาว 129.66 เมตรให้บริการการขนถ่ายปลาเป็ด นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือความยาว 50 เมตรเพื่อให้บริการเรือประมงทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอาคารตลาดสัตว์น้ำอีก 1 หลัง

การให้บริการจอดพักเรือและจำหน่ายน้ำมัน น้ำแข็ง   ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเดิม ความยาว 200  เมตร ให้บริการการจอดพักเรือและการจำหน่ายน้ำมัน น้ำแข็งและการบริการอื่นๆ

  การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ   –ท่าเทียบเรือประมงสงขลา มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำโดยมีการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking)  การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำ

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาได้รับการตรวจประเมินสุชลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดยกรมประมงปีละ 2 ครั้ง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและสถิติประมง  เผยแพร่ข้อมูลสถิติการประมง ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวปไซด์  www.fishmarket.co.th

ให้สินเชื่อการประมง    ดำเนินการให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์ประมงแก่ชาวประมง

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง  การดำเนินงานประสานงานกับสมาคมประมงชาวประมงสงขลา  ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ควบคุมดูแลการจำหน่ายน้ำมันม่วงตามโ ครงการจำหน่ายน้ำมันราคาถูกให้กับชาวประมงในเขตจังหวัดสงขลา

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing) ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวก

– ท่าเทียบเรือประมงสำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคความยาว 190 เมตร

– ท่าเทียบเรือประมงสำหรับการขนถ่ายปลาเป็ด ความยาว 129.66  เมตร

– ท่าเทียบเรือประมงสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก ความยาว  50 เมตร

– ท่าจอดพักเรือ(ท่าเทียบเรือประมงเดิม) ความยาว 100 เมตร

– โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด  6,080 .ตารางเมตร

– ลานจอดรถบรรทุกสัตว์น้ำ

– อาคารโรงดองสัตว์น้ำ 1 หลัง ขนาด  150   ตารางเมตร

– อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 152 คูหา

–  สถานที่จำหน่ายน้ำแข็งพร้อมเครื่องโม่น้ำแข็ง 3 ราย

– อาคารเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์

– ตลาดสัตว์น้ำสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปและการส่งออก

– ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าทั่วไป

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณสัตว์น้ำ(ตัน) มูลค่าสัตว์น้ำ(บาท) ปริมาณเรือ (เที่ยว) ปริมาณยานพาหนะนำเข้า (เที่ยว) ปริมาณยานพาหนะ  นำออก (เที่ยว)
2549 115,319 3,115,430,157 7,685 796 65,719
2550 103,403 2,741,655,882 6,378 936 63,986
2551 83,304 2,384,950,226 6,495 762 61,505
2552 101,281 2,291,351,924 6,215 597 54,050
2553 112,867 2,482,717,932 5,818 565 60,856
2554 88,814 2,034,831,076 4,318 351 61,412
2555 92,787 2,218,954,744 3,962 387 59,839
2556 84,390 2,031,624,784 3,743 368 66,426
2557 57,084 1,301,763,143 6,331 488 69,037
2558 37,585 895,448,013 6,623 487 64,212
2559 25,346 625,283,102 5,341 817 58,530
2560 23,572 636,506,710 5,730 673 54,346
2561 22,493 585,812,701 7,161 407 64,460

 ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาโอ ปลาทรายแดง  ปลาหมึก  ปลาเป็ด และอื่นๆ

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ  ได้แก่   เรืออวนลาก  เรือขนส่งสัตว์น้ำ  เรืออวนล้อมจับปลาโอ

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ (บาท) รายจ่าย (บาท) กำไร/ขาดทุน (บาท)
2549 26,135,317.44 25,567,181.28 568,136.16
2550 24,521,324.41 20,746,222.75 3,775,101.66
2551 23,731,692.08 21,148,953.76 2,582,738.32
2552 23,005,502.33 19,576,121.04 3,429,381.29
2553 24,010,298.18 22,178,587.02 1,831,811.16
2554 23,015,237.46 21,591,173.17 1,424,064.29
2555 23,783,955.81 22,210,383.19 1,573,572.62
2556 25,444,498.73 24,253,451.19 1,191,047.54
2557 24,412,559.14 26,162,954.77 (1,750,395.63)
2558 23,484,824.53 23,805,228.39 (320,403.86)
2559 24,133,515.71 20,880,569.28 3,252,946.43
2560 24,029,813.38 23,037,722.30 992,091.08

มาตรการและโครงการที่สำคัญ

  • โครงการพัฒนาที่ดินแปลงบ้านพักพนักงาน เนื้อที่ 1ไร่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
  • โครงการประกาศเชิญชวนเอกชยพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสงขลา 1