โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-02-04T14:41:09+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

นายธีระสิทธิ์ จิตวิบูลย์
นายธีระสิทธิ์ จิตวิบูลย์ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานฯ

การเงินบัญชี

น.ส.ศรีจิตรา วรศาสตร์
น.ส.ศรีจิตรา วรศาสตร์นักบัญชี 6
น.ส.ณัฐนันท์ อินทร์จันทร์
น.ส.ณัฐนันท์ อินทร์จันทร์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (บ/ช)
น.ส.มาริสา รัตนฉวี
น.ส.มาริสา รัตนฉวีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (บ/ช)
นายธนดล จันทมัตตุการ
นายธนดล จันทมัตตุการเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 4
น.ส.หนึ่งหทัย ยอดมณี
น.ส.หนึ่งหทัย ยอดมณีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 (บ/ช)

งานธุรการ

นางทัศวรรณ ศรีชัย
นางทัศวรรณ ศรีชัยเจ้าหน้าที่ธุรการ 6
นายสุระพงษ์ จันทร์นุ่น
นายสุระพงษ์ จันทร์นุ่นเจ้าหน้าที่ธุรการ 6
นายพยงเรศ วงษ์สว่าง
นายพยงเรศ วงษ์สว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ 6
นายธันยากร กลับดี
นายธันยากร กลับดีเจ้าหน้าที่ธุรการ 6
นายชยพล วรศาสตร์
นายชยพล วรศาสตร์เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายสุทิศ คงเกิด
นายสุทิศ คงเกิดเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
น.ส.วารีรัตน์ รัตนบัญชา
น.ส.วารีรัตน์ รัตนบัญชาเจ้าหน้าที่ธุรการ 1